وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

نکته

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا

ولی ما با سه جمله دیگر، زندگی مان را تباه می کنیم

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

  دکترشریعتی