وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

از کتاب راز لوبیا

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد . شاید دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید. ((مارسل پیروو)) 

 

برای بکار گماردن افراد شخصیت و توان آنها را در نظر بگیر و هیچ چیزی بیش از ظرفیت آنان طلب نکن.(( حضرت علی )) 

 

حقیقت آدمی نهفته در چیزی است که گاهی خود از اضهار و دیگران از درک آن عاجز هستند اگر می خواهی کسی را بشناسی یا به حقیقت برسی به نگفته هایش گوش کن.((پا ئولو کوئیلو))