وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

توجه!!!

  • یک مبارز حقیقی روزهایش را تلف نمیکند تا نقشی را بازی کند که دیگران برایش انتخاب کرده اند. 
  • شادی کالایی نیست که در احتکار زیاد شود و نیز چیزی نیست که با بخشیدن بکاهد. 
  • قسمت مهمی از درس زندگی این است که با موقعیت ها چانه نزنیم. 

(پائولوکوئیلو)