وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

* ما همه به هم محتاجیم،هیچ شمعی با روشن کردن شمعی دیگر خاموش نمیشود*