X
تبلیغات
زولا

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

جواب سوال سه

تقاضای بی ثبات تقاضائی است که درمورد محصولات بادوام مطرح می شود.  

از این محصولات برای مدت زمان طولانی استفاده می شود به همین علت دفعات خرید آن پایین می آید.حساسیت تصمیم گیری صحیح بز اساس پیش بینی تقاضارا بیشتر میسازد.در مورد این از محصولات باید تقاضا راباثبات کرد.واین به معنا ی کاهش کیفیت محصول وزمان استفاده از ان نیست بلکه باید مصرف این محصو لات را بی دوام کردیعنی کاری کرد که مصرف کننده بعداز مدتی محصول با دوام خود را کنار گذاشته ومحصول با دوام دیگری را بگیرد . 

 

مثال:در صنعت لوازم خانگی می توان به یخچال اشاره کردکه به جهت این که مشتریان از کالای بادوام خود زیاد استفاده نکنند تولید کنندگان همیشه به فکر تغییر در این لوازم خانگی بوده ودستگاه جدید تری با امکا نات بهتر به بازار عرضه نمایند تامصرف کنندگان محصو لات با دوام خود را کنارگذاشته و کالای جدید با امکانات بیشتر را خریداری نمایندکه این همان تبدیل تقاضای بی ثبات توسط بازار یابان به تقاضای با ثبات می باشد.  

 

 

جواب آقای سید حسن حسینی در خصوص سوال سه: 

محصولات بادوام محصولاتی هستند که دارای الگو ی تقا ضای بی ثبات می باشند.  

 مدت زمان استفاده از این محصولات طولانی بوده ودفعات خرید آن کم . 

در مورد این نوع از محصولات باید تقاضا رااز حالت تقاضای بی ثبات به حالت تقاضای باثبات تغییر داد.هدف این کاراین نیست که مااز کیفیت محصولمان کاهش دهیم ویاعمر مصرف ان راپایین بیاوریم بلکه هدف این است که مصرف این نوع محصولات را بی دوام نماییم. 

 

مثال:در استفاده  از ماشین لباس شویی تولید کنندگان جهت تبدیل تقاضای بی ثبات به تقاضای باثبات  می توانند با ایجاد تغییرات وافزایش امکانات فنی موجود وکارایی بهتر وبالاتر در دستگاه فوق باعث شوند تااینکه مصرف کنندگان دستگا ه های قدیمی را کنار گذاشته وبه دنبال دست گاه های جدید با فناوری پیشرفته تر باشند.