وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

سوری در چهارشنبه

هر چی نوشتم پرید   - ریختم به هم

اما در سور چرانی بگم که واقعا این بازارایابی هم عجب علم خفنی هست که به هر چیزی می شه اونو تعمیم دارد - مسلما کاربرد همین بازاریابی در چهار شنبه سوری و یا سور چرانی در چهارشنبه

اولا فروش ترقه و فشفشه و زیبلو و زیبو زیاد می شه

دوم فروش جعبه های میوه فروشی ها خیلی زیاد میشه

سوم اتش نشانهای از بی کاری در میان

چهارم سوز بعضی جاهای بعضی ها زیاد میشه

پنجم ترقی در استفاده کاربرد آتش به اشکال مختلف فراوان می شود و نیتجتا فروش کبریت و غیره زیاد می شود .

ششم بیش ۹۷/۸دهم درصد بیکار ها یک کار خوب پیدا می کنند

هفتم بگیر بگیر زیاد میشه

هشتم آقایون مجرد میتونن ورجه ورجه کنند

نهم خانم ها مجرد میتونن بازاریابی ازدواج رو فعال کنند

دهم بابا و نه نه ها می تونن باب فروش عقیده بازدارنده یا همون نصیحت و یا بعبارتی غر غر رشون فعال میشه

یازدم متاهل ها هم می تونن یه دوری بزنن و بدون پرداخت پول هم سیرک ببینند و هم به بچه ها نشون بدن

یازدهم دوستان چ باز می تونن یه کیفی کنند

دوازدهم عقل کلها یکم تاسف نسار نسل بپر بپر کنند و سری تکان بدن

دوازده بعلاوه یک ....... براشون خیلی خوبه

حالا که رسید به چهارده ما میزنیم سیصد تا .... عزرا خانم پا ورداشت - کبریت برقی برداشت ...

پانزده از این سامان نکبت هم هیچ خبری نیست

شانزده علیزضا کدوم جهنمی

هفده  نظر دهنده ها یه چیزی بگین

هژده دونده هم که نیست

نوزده گشنمه

بیست   خداحافظ