X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

بازاریابى حسى شیوه اى نوین در بازاریابى

شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روش و کانال هاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از شیوه هاى نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند. امروز دیگر ابزارهاى ترویج بازاریابى مانند تبلیغات، چاشنى هاى فروش، روابط عمومى، فروش مستقیم و... جذابیت هاى گذشته را براى مخاطبان ندارد و شرکت هاى بزرگ ناگزیرند براى حفظ مشتریان از روش جدید بازاریابى حسى استفاده کنند. بازاریابى حسى تلاش دارد که با شناسایى و تأمین نیازها و علائق مشترى به روشى سودآور مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطره اى مثبت و به یاد ماندنى درگیر کند، شخصیت برند را ملموس و به زندگى روزمره آورده و براى مشتریان هدف ارزش افزوده ایجاد کند

بازاریابى حسى اندازه گیرى تجربه مشترى از نشان تجارى را دنبال مى کند و تصمیم دارد تا مشتریان را از مراحل ابتدائى آشنایى تا حامیان برند هدایت نماید. این شیوه که تا مدت ها قبل براى جوانان کاربرد داشت امروز از خردسالان تا بزرگ سالان را در بر گرفته است.نتایج تحقیقات به عمل آمده توسط انجمن بین المللى بازاریابى حسى ۲۰۱۱ نشان مى دهد که توصیه محصول از طریق اشخاص موثرتر از طریق رسانه هاى اجتماعى است. هم چنین کمپین هاى حسى با هدف افزایش فروش مى تواند الگوى رفتار خرید را طى یک بازه زمانى تغییر دهد. لازم به ذکر است که زمانى که تجربه برند را با یک محصول اتصال ذهنى مى دهید و تداعى ایجاد مى کنید، بایستى اطمینان حاصل کنید که این محصول مناسب بوده و قادر به تحریک احساسات مشتریان هدف مى باشد البته طرفداران برند آمادگى بیشترى براى درگیر شدن در این تجربه و ایجاد اثرگذارى بیشتر در کمپین، خواهند داشت.نتایج این تحقیق نشان مى دهد همان طور که تخفیف براى جوانترها مى تواند تاکتیک قدرتمندى باشد، مشتریان مسن تر که تجربه بیشترى از برند دارند مى خواهند در مورد میراث ارزشى برند بدانند که باید با زبان آنها سخن گفت.در کمپین حسى، براى ایجاد نرخ بازگشت سرمایه ROI بیشتر بایستى تاکتیکهائى بکار برد تا شرکت کنندگان انگیزه و دلیل براى مراجعه دوباره به کمپین را داشته باشند.
شاید این کار را بتوان با دادن سفارش هاى مخصوص، یادآورى هاى الکترونیکى، کوپن هاى خرید و غیره به منظور ایجاد انگیزه و ارائه ارزش بیشتر، تحقق بخشید.برندها بایستى با مصرف کنندگان مبتنى بر ارزش اصلى خود، اتصال ذهنى برقرار کنند. شرکتهاى بازاریابى حسى مى توانند بر به زندگى در آوردن فایده هاى ارزشى برندها سرمایه گذارى کنند تا ROI بیشترى به نسبت استراتژى کاهش قیمت، ایجاد کنند.این تحقیق تاکید دارد که باید سطح مناسب تعامل براى تجربه برند را مورد توجه قرار داد. یک تجربه برند که افراد را کاملا درگیر مى کند، بایستى در مدتى کوتاه بتواند تأثیر گذارى داشته باشد. «هزینه هر تماس» و مخاطره اثرات منفى را در صورتیکه کار طولانى باشد، باید کاهش داد.توجه به تأثیرات مواردى که براحتى قابل اندازه گیرى نیستند(تغییر نگرش یا رفتار)، و بکارگیرى شبکه گسترده ترى براى تبلیغات دهان به دهان جهت اثربخشى هزینه کمپین، بایستى به عنوان یک عنصر مهم در آمیزه بازاریابى حسى، در نظر گرفته شود.
استانداردسازى ابزارهاى اندازه گیرى، بسیار مهم است تا بتوان دستاوردهاى حاصل از کمپین را بدرستى درک کرد. بایستى اثرات ناشى از «هزینه هر مخاطب تجربه زنده برند» را به منظور ایجاد تعادل در کل کمپین، بتوان کمى و به مبلغ تبدیل کرد.برنامه هاى تعامل با شرکت کنندگان در تجربه زنده برند از طریق برخط (وب و سایتهاى رسانه هاى اجتماعى)، پس از پایان یک کمپین حسى به منظور افزایش تأثیرات آن بایستى مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع براى دستاوردهاى دراز مدت برند، بخصوص در صنعت خرده فروشى، بسیار اساسى است.شرکتهاى بازاریابى بایستى بر ایجاد یک بصیرت مبتنى بر واقعیت از اثربخش بودن بازاریابى حسى براى کارفرما تلاش کنند زیرا این تلاش بر منافع صنفى آنها و نیز ایجاد ارزش بیشتر براى کارفرما تأثیر مى گذارد.